Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHAOLIN MARTIAL ARTS CENTRUM – LEDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum en de ingeschreven persoon betreffende het sporten bij het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum.

1. Abonnementsduur en beëindiging:
Wanneer u lid wordt van het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegd, wordt het abonnement stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

2. Betaling:
U dient voor de eerste van de maand uw contributie te voldoen. Er kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald, tenzij anders met het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum overeengekomen.

3. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement:
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap bij het Shaolin Martial Arts Centrum beëindigd.

6. Deactivering:
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met de instructeur. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op de volgende maand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneen-gesloten doorlopen.

7. Vakantie:
Uw lidmaatschap wordt op uw verzoek, mits vooraf aangegeven, voor de periode van uw vakantie maximaal 1x per jaar geblokkeerd. Deze blokkadeduur geldt voor maximaal 1 maand, tenzij anders met het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum overeengekomen. Tijdens de blokkadeperiode loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. Verrekening van de blokkade vindt op het eind van ieder kalenderjaar plaats. Ieder jaar in de periode juli t/m augustus hanteren wij de zogenaamde zomertrainingen (onder voorbehoud). De zalen zijn dan gesloten, maar trainingen kunnen buiten geschieden.

8. Deelname:
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

9. Jaarlijkse indexering:
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

10. Aantal lessen:
Het aantal lessen per week is afhankelijk van de soort abonnementsvorm: • 1x per week (geldt niet voor Shaolin Wushu / Shaolin Kung Fu) • 2x per week (dit is het minimum-aanbod, ongeacht eigen beschikbaarheid – alleen geldig voor Shaolin Wushu / Shaolin Kung Fu) • 3x per week (2 verschillende disciplines) • Ander overeengekomen abonnementsvormen (alle disciplines)

11. Kledingvoorschriften:
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Schooltenue is verplicht na 3 maanden, tenzij anders overeengekomen met het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum. Het schooltenue bestaat uit een school t-shirt, kungfu-broek en speciale kungfu schoenen. Kleding is bij het Chinese Shaolin Martial Arts Centrum te verkijgen.

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van het Shaolin Martial Arts Centrum geschieden geheel op eigen risico. Het Shaolin Martial Arts Centrum wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

13. Conformering overeenkomst:
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij het Shaolin Martial Arts Centrum, de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Het Shaolin Martial Arts Centrum is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door het Shaolin Martial Arts Centrum te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de instructeur van het Shaolin Martial Arts Centrum beoordeeld en beslist.

Laatste update: 4 november 2009
Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 26 oktober 2006

CHENTAICHI.NL-SITE DISCLAIMER

Google-advertentiecookie en privacybeleid
* Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
* Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet.
* Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Risico
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Volledigheid informatie
Chentaichi.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Chentaichi.nl als portal fungeert volledig en juist is, echter kan Chentaichi.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website gevonden wordt.  Chentaichi.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Software en media
De website van  Chentaichi.nl bevat de mogelijkheid om zowel door  Chentaichi.nl ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software en media bestanden te downloaden.  Chentaichi.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software en media.  Chentaichi.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software en media, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Hyperlinks
De  Chentaichi.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van  Chentaichi.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van  Chentaichi.nl.  Chentaichi.nl is niet verantwoordelijk voor de content of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Shaolinmartialarts.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de content, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Breedbandverbindingen
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding.  Chentaichi.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.  Chentaichi.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van  Chentaichi.nl en  Chentaichi.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van  Chentaichi.nl. Tevens is  Chentaichi.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van  Chentaichi.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is  Chentaichi.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Meer informatie over de  Chentaichi.nl Site-voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van  Chentaichi.nl kunt u vinden in de sitevoorwaarden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@Chentaichi.nl

CHENTAICHI.NL SITE-VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar
onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van Chentaichi.nl betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt.
Chentaichi.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Inbreuk
In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van Chentaichi.nl behoudt
Chentaichi.nl zich het recht voor om deze alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

Toegang
Voor de toegang van de website van  Chentaichi.nl is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen, kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

Chentaichi.nl streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van Chentaichi.nl beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan  Chentaichi.nl te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site-voorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van Shaolinmartialarts.nl. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Shaolinmartialarts.nl, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:
– Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove
aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
– Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
– Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
– Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in
strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
– Hacken van het Shaolinmartialarts.nl systeem of via Shaolinmartialarts.nl het systeem van andere gebruikers.
– Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan
ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
– Spamming
Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen – naar het vrije oordeel van
Chentaichi.nl- onmiddellijk van deze site worden verwijderd.
Voor klachten kunt u mailen naar: info@Chentaichi.nl

Informatie op de site
Chentaichi.nl is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van evt. gebruikers.
Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Chentaichi.nl voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van  Chentaichi.nl en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site.

Om de belangen van  Chentaichi.nl en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van  Chentaichi.nl. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Chentaichi.nl vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
– Het is niet toegestaan onderdelen van  Chentaichi.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Chentaichi.nl.
– Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar  Chentaichi.nl, mits naar de hoofdpagina http://www.Chentaichi.nl/ wordt gelinkt.

Deeplinks
Chentaichi.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de Chentaichi.nl website.
– Het is niet toegestaan een hyperlink naar  Chentaichi.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de  Chentaichi.nl-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Rechten van derden
Indien  Chentaichi.nl informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal  Chentaichi.nl zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen

Inbreuk rechten
Indien  Chentaichi.nl bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal  Chentaichi.nl ervoor zorg dragen dat slechts op legale wijze door  Chentaichi.nl gebruik zal worden van dergelijke informatie. Indien  Chentaichi.nl kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal  Chentaichi.nl de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.

Mocht  Chentaichi.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft  Chentaichi.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookies
Chentaichi.nl maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de  Chentaichi.nl-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van  Chentaichi.nl is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Aansprakelijkheid
Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van  Chentaichi.nl, aanvaardt  Chentaichi.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze site-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
Chentaichi.nl en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@Chentaichi.nl

Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar: info@Chentaichi.nl

Comments are closed.